PROFESIONÁLNE ÚČTOVNÍCKE SLUŽBY

Poskytujeme komplexné služby vo vedení externého jednoduchého a podvojného účtovníctva, personálnej a mzdovej agendy pre malých a stredných podnikateľov. Okrem profesionálneho spracovania ekonomickej agendy, vám radi poskytneme odborné poradenstvo v tejto oblasti podľa vašich požiadaviek. Ušetríme vám váš drahocenný čas, znížime vaše náklady a poradíme ako správne a menej platiť.

Jednoduché účtovníctvo

Účtovníctvo pre živnostníkov, občianske združenia, združenia právnických osôb, spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov, neinvestičné fondy, poľovnícke a neziskové organizácie.

Podvojné účtovníctvo

Vedieme a spracovávame podvojné účtovníctvo pre právnické osoby, spoločnosti s ručením obmedzeným, verejné obchodné spoločnosti , komanditné spoločnosti, akciové a obchodné spoločnosti.

Mzdy a personalistika

Vedieme a spracovávame kompletnú mzdovú agendu, jednotlivé mzdy, odvody, spracovávame tlačivá a výkazy súvisiace s evidenciou zamestnancov, s poisťovňami a daňovým úradom

ÚČTOVNÍCTVO

Účtovníctvo pre fyzické osoby – podnikateľov.

   vedenie peňažného denníka – pokladňa, banka, interné doklady
   kniha faktúr – vydané a prijaté faktúry
   kniha hmotného a nehmotného majetku – odpisy
   evidencia DPH, daňové priznanie k DPH a kontrolný výkaz
   daňové priznanie – daň z motorových vozidiel
   účtovná závierka
   výkaz o majetku a záväzkoch, výkaz o príjmoch a výdavkoch
   daňové priznanie k dani z príjmov

Účtovníctvo pre právnické osoby – podnikateľov.

   prvotné spracovanie dokladov, ich posúdenie z daňového hľadiska
   vedenie hlavnej knihy účtov – pokladňa, banka, interné doklady
   kniha faktúr – prijaté a vydané faktúry, ostatné pohľadávky a záväzky
   kniha hmotného a nehmotného majetku – odpisy
   evidencia DPH, daňové priznanie k DPH a kontrolný výkaz
   daňové priznanie – daň z motorových vozidiel
   účtovná závierka , súvaha, výkaz ziskov a strát, poznámky
   daňové priznanie k dani z príjmov

 

ÚČTOVNÁ AGENDA

Mzdy a personalistika

Výpočet miezd podľa platných noriem a predpisov.

   evidencia a vedenie osobných spisov v elektronickej forme
   mesačné spracovanie miezd na základe podkladov od klienta
   prihlášky a odhlášky - sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne
   mesačný prehľad - daňový úrad
   evidencia dochádzky, evidencia stravného
   výpočet PN, sociálny fond, daňový bonus
   evidencia listov dôchodkového zabezpečenia
   ročné zúčtovanie preddavkov daní z príjmov zo závislej činnosti

Daňové priznania a dph

Vypracujeme pre vás všetky typy daňových priznaní, navrhneme vám daňovú optimalizáciu.

REFERENCIE

KONTAKTY

Kto sme?

Spoločnosť sme založili v roku 2008 najskôr ako fyzickú osobu SZČO.
Pre veľký záujem a rozrastajúcu sa klientelu sme v roku 2013 zmenili právnu formu na spol. s r.o.
Ku každému klientovi pristupujeme individuálne podľa nárokov a špecifík jeho účtovnej agendy.
Zaručujeme vám odbornosť, diskrétnosť a profesionalitu v každom ohľade.
Našou snahou je byť v čo najväčšej miere flexibilný a ústretový.

Nezaťažujte sa sledovaním legislatívnych zmien v oblasti účtovníctva a daní,
venujte sa naplno svojej podnikateľskej činnosti a to ostatné nechajte na nás.

G&G SERVICES, S.R.O.
Zadunajská cesta 1, 851 01 Bratislava
email:   gservices.bg@gmail.com
mobil:  +421 903 760 084